Baangerelateerde investeringskorting

 • Baangerelateerde investeringskorting

  Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze afdrachtvermindering kan toegepast worden als men inhoudingsplichtig is, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en baangerelateerde investeringen doet. De BIK is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

  Welke investeringen?

  De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringsbeslissing moet op of na 1 oktober 2020 zijn genomen. De laatste betaling voor de investering moet in 2021 of 2022 zijn gedaan. Daarnaast geldt dat het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik genomen moet worden.

  Hoogte

  De afdrachtvermindering bedraagt in 2021 3,9% voor investeringen tot en met € 5 miljoen en 1,8% voor het meerdere.

  Aanvragen

  Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet een BIK-verklaring aangevraagd worden bij RVO.nl. In deze verklaring staan het bedrag van de afdrachtvermindering en het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft vermeld. Er kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag ingediend worden. Voor elke aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Het aanvraagloket opent op 1 september 2021.

  Combinatie met andere regelingen

  De BIK kan toegepast worden naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, WBSO, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en VAMIL.

  Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 21-04-2021

 • Baangerelateerde investeringskorting

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst. De BIK wordt door middel van een nota van wijziging toegevoegd aan het Belastingplan 2021. Het doel van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven ter bestrijding van de economische crisis als gevolg van het coronavirus.

  De BIK krijgt de vorm van een afdrachtvermindering op de loonheffingen en geldt voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen. Door te kiezen voor een afdrachtvermindering is het niet nodig dat een bedrijf winst maakt om van de BIK gebruik te kunnen maken. Wel moet het bedrijf voldoende werknemers in dienst hebben om de investeringskorting te kunnen verzilveren.

  De BIK is een tijdelijke aanvulling op de bestaande investeringsregelingen. De regeling geldt voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 worden gedaan. Daarna zal het budget gebruikt worden voor een regeling ter verlaging van werkgeverskosten.

  De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij de nota van wijziging op het Belastingplan 2021 met betrekking tot de BIK op 5 oktober zal indienen.

  Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 2020-0000181811 | 28-09-2020