Agro

 • originalview

  Aanmelding stikstofdifferentiatie

  Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moet men zelf of via een

 • originalview

  Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een

 • originalview

  Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

  Medio 2018 is er een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het onderdeel sanering is inmiddels verder uitgewerkt.
  In een kamerbrief schrijft de minister van LNV dat de uitgangspunten en

 • originalview

  Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

  Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen. Het voordeel bestaat uit het

 • originalview

  Derogatie aanvragen voor 1 februari

  Voor de toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  Men moet zich uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.nl.
  Minimaal 80% van de op 15 mei bij het bedrijf in gebruik zijnde oppervlakte landbouwgrond bestaat uit

 • originalview

  Wijzigingen graasdierpremie 2019

  De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie wordt de regeling voor 2019

 • originalview

  Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

  Veel landbouwbedrijven moeten vòòr 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.
  Welke voorraden?De volgende voorraden meststoffen moeten worden

 • originalview

  Tips bij afsluiten mestboekhouding 2018

  Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?
  Vastlegging gegevens
  Algemeen

  Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag