Agro

 • originalview

  Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

  Gedurende het gehele jaar, maar zeker ook tijdens de oogstperiode, controleert de politie op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van

 • originalview

  Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles

  Bij controles op de naleving van de mestgebruiksnormen gaat RVO.nl in principe uit van de mestvoorraden en de gehalten zoals deze zijn opgegeven in de opgave aanvullende gegevens. De gehalten van de eindvoorraad mest moeten bepaald worden op basis

 • originalview

  Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

  Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

  Mogelijkheden

  Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er de volgende mogelijkheden

 • originalview

  Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober

  Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die

 • originalview

  Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

  Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet moet de minister van LNV tezamen met de provincies zorgen voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe

 • originalview

  Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

  De minister van LNV trekt de komende jaren bijna € 1,5 miljard uit voor twee maatregelen uit het pakket maatregelen van de structurele aanpak stikstof, namelijk de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) en de tweede tranche van

 • originalview

  Pilot grondfonds stikstofaanpak

  De minister van LNV werkt aan het vanuit het Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde

 • originalview

  Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?

  Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven lastig om een natuurvergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk de Stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem moet een extra