Agro

 • originalview

  Aanmelden stikstofdifferentiatie

  Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een

 • originalview

  Bufferstroken in wetgeving vastgelegd

  De derogatiebeschikking 2022-2025 bepaalt dat bufferstroken verplicht zijn op alle landbouwgrond langs waterlopen, dat op een bufferstrook het gebruik van meststoffen is verboden en wat de breedte van een bufferstrook moet zijn. De minister van LNV

 • originalview

  Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

  De minister van LNV heeft al eerder aangekondigd dat met ingang van dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden op bouwland. Tot op heden is de daartoe benodigde wetswijziging echter nog

 • originalview

  Derogatie 2023

  De verwachting is dat pas na 1 maart de openstelling van de aanvraag van derogatie voor het jaar 2023 zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de voorwaarden voor de bufferstroken en de met nutriƋnten verontreinigde gebieden eerst nog vastgelegd

 • originalview

  Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

  De derogatiebeschikking en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid schrijven de aanleg van bufferstroken langs sloten voor. Verder is in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) een maatregel opgenomen die de teelt van een vanggewas na het

 • originalview

  Nieuwe GLB: landschapselementen

  Landschapselementen kunnen in het nieuwe GLB meetellen voor de basispremie, voor het voldoen aan de verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8) en ze kunnen gebruikt worden om eco-activiteiten op uit te voeren. Daarnaast

 • originalview

  Vanggewas laten staan tot 1 maart

  Eén van de ecoactiviteiten in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de activiteit ā€˜groenbedekkingā€™. Bij deze activiteit moeten de percelen van 1 januari tot 1 maart zichtbaar bedekt worden gehouden door de vanggewassen van het