Agro

 • originalview

  Verlaging mestproductieplafonds in 2025

  Eén van de voorwaarden van de door de EU afgegeven derogatiebeschikking is de maximale hoeveelheid dierlijke mest, uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat, die op nationaal niveau geproduceerd mag worden. Vanaf 2022 mag de nationale

 • originalview

  Eenmalige regeling willekeurige afschrijving

  Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen.

 • originalview

  Voorlopige tarieven GLB 2023

  Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende

 • originalview

  Excreties veestapel boven plafond 2025

  Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en

 • originalview

  Vernietig vanggewas niet te vroeg

  Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met