1. Algemeen

 1. Om conform de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) te waarborgen dat personen van buiten ons kantoor en bij ons werkzame of aan ons kantoor verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende schendingen ten aanzien van het kwaliteitsbeleid dan wel het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen of (mede) buiten ons kantoor aan de orde kunnen stellen beschikt DH Accountants en Belastingadviseurs B.V. over een klachtenregeling. Deze klachtenregeling leidt ertoe dat klachten zorgvuldig, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en vastgelegd. Tevens leidt deze klachtenregeling ertoe dat de vermeende schendingen waarover wordt geklaagd, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen wanneer een klacht gegrond blijkt te zijn. Dit met als doel herhaling te voorkomen.
 2. De klachtenregeling wordt gepubliceerd op zowel onze website als in ons kwaliteitssysteem.
 3. De vennoten van DH Accountants en Belastingadviseurs B.V. garanderen medewerkers die meldingen aan de kwaliteitsmanager doorgeven op grond van deze klachtenregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen het kantoor, dan wel zijn/haar carriĆØre.

2. Reikwijdte

Deze klachtenregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door DH Accountants en Belastingadviseurs B.V. of haar medewerkers;
 2. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van wet- en regelgeving door DH Accountants en Belastingadviseurs B.V. of haar medewerkers;
 3. Alle werkelijke of vermoede schendingen van het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van DH Accountants en Belastingadviseurs B.V. door medewerkers;
 4. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collegaā€™s dan wel leidinggevenden;
 5. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de kwaliteitsmanager in aanmerking komen.

3. Procedure

 1. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving dan wel het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van DH Accountants en Belastingadviseurs B.V., worden in alle gevallen door de kwaliteitsmanager afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.
 2. De melding onder deze regeling zowel door interne als externe personen vindt uitsluitend digitaal plaats via ede@dhaccountants.nl.
 3. De kwaliteitsmanager bevestigt de melding binnen vijf werkdagen aan de melder. De kwaliteitsmanager informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk
  drie weken na de ontvangst van de melding.
 4. De kwaliteitsmanager informeert de melder uiterlijk na drie weken over de afhandeling van de melding en indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de kwaliteitsmanager de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geĆÆnformeerd over de afwerking van diens melding.
 5. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving dan wel het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van DH Accountants en Belastingadviseurs B.V., worden in alle gevallen door de kwaliteitsmanager afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid

 1. De melding, de correspondentie hierover, de behandeling en vastlegging vinden plaats op basis van vertrouwelijkheid met betrekking tot de NAW-gegevens van de melder, tenzij de melder de kwaliteitsmanager ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.