Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

  • Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

    Meer dan 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze meldingen zijn in mei 2019 nietig verklaard door de Raad van State. Dat betekent dat deze bedrijven alsnog vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming. De minister van LNV heeft al eerder aangegeven deze PAS-meldingen te willen legaliseren.

    De eerste stap naar legalisatie is dat de PAS-melders een mail hebben ontvangen van de desbetreffende provincie, waarbij verzocht wordt door te geven of de gemelde activiteit nog toestemming nodig heeft en wie de contactpersoon daarvoor is. Daarmee wil men inzichtelijk maken om hoeveel bedrijven het gaat en hoeveel stikstofruimte hiervoor benodigd is. Wanneer men een PAS-melding heeft gedaan en men wil deze legaliseren, is het van groot belang dit vóór 14 augustus 2020 kenbaar te maken bij RVO.nl. Dit geldt ook als men wel een PAS-melding heeft gedaan, maar geen bericht heeft gehad.

    Deze aanmelding is slechts een eerste stap. In het vervolg van het proces zal nog meer informatie aangeleverd moeten worden, zoals een AERIUS-berekening. Toestemming voor de gemelde activiteiten zal op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces zal geen actieve handhaving plaatsvinden op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

    Bron: Ministerie van Landbouw | publicatie | 09-07-2020