Nieuws

 • originalview

  Fosfaatrechten en pacht

  De fosfaatrechten zijn per 1 januari 2018 toegekend aan de houders van dieren. Bedrijven, die gronden en/of bedrijfsgebouwen pachten, moeten er echter rekening mee houden dat bij beËindiging van de pachtovereenkomst (een deel van) de fosfaatrechten

 • originalview

  Melden uitrijden waterverdunde mest

  Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht. Hierop is een uitzondering gemaakt voor het uitrijden van met water verdunde mest op klei- of

 • originalview

  Auto als verplicht privévermogen

  Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Van

 • originalview

  Aanhorigheden bij woning

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die tot een woning behoren of gaan behoren bedroeg tot en met 2020 2%. Voor andere

 • originalview

  Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

  Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan op de betekenis die partijen aan elkaars gedragingen en verklaringen hebben toegekend en de betekenis die zij in de gegeven