Strengere EU-normen voor emissies grote varkens- en pluimveebedrijven

 • Strengere EU-normen voor emissies grote varkens- en pluimveebedrijven

  De richtlijn industriële emissies is het belangrijkste EU-instrument om lucht-, water- en bodemverontreiniging door industriële installaties te reguleren. Het regelt ook de productie van afval, het gebruik van grondstoffen, energie-efficiëntie, lawaai en ongevallenpreventie. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een akkoord tussen haar en de Europese Raad over een herziening van de richtlijn. Deze gaat nu ook gelden voor grote varkens- en pluimveebedrijven.

  Doel

  Doel van de richtlijn is dat de bevolking en het milieu worden beschermd tegen schadelijke uitstoot vanuit de industrie of de landbouw. Het wordt verplicht om de strengst haalbare emissieniveaus vast te stellen. De richtlijn zal ook voor een gelijk speelveld zorgen voor Europese bedrijven.

  Grote varkens- en pluimveebedrijven

  De maatregelen worden uitgebreid tot varkensbedrijven met meer dan 350 grootvee-eenheden. Dit komt overeen met 700 zeugen of 1.167 vleesvarkens. Sommige varkensfokkerijen, die op een uitgebreide en biologische wijze werken, zijn uitgezonderd. Voor pluimvee geldt de richtlijn voor bedrijven met legkippen met meer dan 300 grootvee-eenheden en voor bedrijven met vleeskuikens met meer dan 280 grootvee-eenheden. Dit komt overeen met 21.428 leghennen en 41.791 vleeskuikens. Voor bedrijven met zowel varkens als pluimvee geldt een grenswaarde van 380 grootvee-eenheden.

  Extra regels voor rundveehouderij?

  De Europese Commissie zal uiterlijk 31 december 2026 beoordelen of de uitstoot van de veehouderij verder moet worden aangepakt. Er zal dan ook bekeken worden of er extra regels moeten komen voor de rundveehouderij.

  Volgende stappen

  De richtlijn moet nog door de Raad worden aangenomen. Twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal deze in werking treden. De lidstaten hebben vervolgens 22 maanden de tijd om aan deze richtlijn te voldoen.

  Bron: Overig | publicatie | 20-03-2024